Stadgar

Stadgar för Svenska Ordensföreningen

Antagna vid det konstituerande mötet den 13 mars 2012 i Stockholm.

§ 1. Namn

Föreningens namn är Svenska Ordensföreningen, härefter kallad föreningen.

§ 2. Föreningsform

Föreningen är en fristående, partipolitiskt obunden, ideell förening.

§ 3. Syfte och målsättning

Föreningens syfte är att verka för att de svenska statliga förtjänstordnarna, d.v.s. Serafimer-, Svärds, Nordstjärne- och Vasaordnarna, åter skall kunna tilldelas förtjänta svenska medborgare.

Föreningens målsättning är Sveriges riksdag tar beslut som upphäver ordensreformen (Prop. 1973:91), nämligen

 • att återuppväcka Svärds- och Vasaordnarna samt
 • att åter tillåta att svenska medborgare tilldelas Serafimer-, Svärds, Nordstjärne- och Vasaordnarna.

Föreningen skall söka uppnå detta genom att skapa opinion för frågan i Sveriges riksdag, regering, de politiska partierna, samt hos organisationer och allmänheten.

§ 4. Säte

Styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 5. Organ

Föreningens organ är:

 • Årsmötet
 • Styrelsen
 • Revisorer

§ 6. Medlemskap

Föreningen är öppen för fysiska och juridiska personer. Till medlem i föreningen kan antas den som vill verka för föreningens syfte och målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Medlem som gjort förtjänstfulla insatser i föreningens anda kan, efter beslut på årsmötet, kallas som hedersmedlem.

§ 7. Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen. Beslut om inval ska meddelas sökanden utan dröjsmål och föreningens medlemmar vid kommande årsmöte.

§ 8. Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt utträde ur föreningen.

§ 9. Uteslutning

Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

§ 10. Medlemsavgiften

Inträdesavgift om 100 kr betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.

§ 11. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före mars månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när 1/2-delar av styrelsen så finner eller när 1/10-delar av föreningens medlemmar så påkallar.

Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 14 dagar före årsmötesdagen.

§ 12. Rösträtt vid årsmöte

Alla som har betalat medlemskap har rösträtt.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.

Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. Vid personval skall sluten omröstning ske.

För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om personval, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 13. Förslag till ärenden vid årsmöte

Ärenden (motioner) skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 45 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 14. Ärenden på årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och protokollförare
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Propositioner
 11. Motioner
 12. Fastställande av årsavgifter
 13. Val av ordförande
 14. Val av övriga ordinarie ledamöter
 15. Val av valberedning
 16. Val av två revisorer
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande

§ 15. Styrelsen

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av tre-nio ledamöter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 16. Styrelsens åligganden m.m.

Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.

Det åligger styrelsen

att verkställa av årsmötet fattade beslut

att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper

att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade  räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår

att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar.

Styrelsen bemyndigas särskilt att för förenings räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.

§ 17. Föreningens ledning

Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete. Det åligger presidiet att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.

§ 18. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 19. Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 20. Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.

Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast två månader före årsmötet. Förslaget skall senast sex veckor före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Till kallelse bifogas förslag jämte eventuellt yttrande.

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

§ 21. Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och städjas av minst 2/3 av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna.

Beslutas om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar området.

§ 22. Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.