Argument

VÅRT PROGRAM I KORTHET

Svenska Ordensföreningen verkar med syftet att de svenska statliga förtjänstordnarna, d.v.s. Serafimer-, Svärds, Nordstjärne- och Vasaordnarna, åter skall kunna tilldelas förtjänta svenska medborgare. Ingen orden ska vara vilande. Allt avskaffande ska hävas (Kungl. Maj:ts proposition nr 1973:91).

Regeringsmedaljerna har nu praktiskt taget avtynat under alliansregeringen. Dessa bör åter utdelas i försvarligt antal till svenskar.

Ordensföreningen verkar mot alla former av nationell diskriminering av svenskar, i Sverige och utomlands.

 

VÅRA ARGUMENT I 15 PUNKTER:’

1. REGERINGSFORMEN

Ordensföreningen kräver att riksdag och regering ej mot vad som är stadgat i Regeringsformen 2§ 4:e st om nationell diskriminering utdelar ordnar endast till utländska medborgare och statslösa, men inte till svenskar. Ordensförening är inte nöjd med att begreppet ej är omnämnt som diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen. Ordensföreningen betraktar ordensförbudet som en de facto ‘janteapartheid’ där svenskar särskiljs som icke belöningsvärdiga.

 

1 st: “Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors LIKA VÄRDE och för den enskilda människans frihet och VÄRDIGHET.”

4 st: “Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, NATIONELLT eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.”

– Regeringsformen 2§ 1 o. 4 styckena, Lag (2002:903)

 

2. EUROPAKONVENTIONEN

Ordensföreningen anser att statens ordensdiskriminering även strider mot åtagandena om förbud mot nationell diskriminering enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna:

 

Artikel 14

Förbud mot diskriminering

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning NATIONELLT eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

 

3. ÅTERGÅNG TILL (NY)FEODALT SAMHÄLLSMODELL?

Ordensföreningen anser att riksdag och regering genom avskaffandet resp. förbudet för svenskar att tilldelas svenska ordnar, bär ansvaret för konsekvenserna: den spontana utbredningen av ett formellt och informellt monetärt belöningssystem med bonusar, fallskärmar och gräddfiler mm.

Utvecklingen, anser Ordensföreningen, innebär en återgång till ett (ny)feodalt samhällsskick med djupnande klyftor, som ordensväsendet en gång var instiftat för att motverka. Detta monetära belöningssystem influerar både de privata såväl som offentliga sektorerna. Frånvaron av ett ordensväsende för landets egna medborgare är ägnat att skapa incitament för eliten i den svenska samhället att eftersträva ”ekonomisk immunitet” genom att tillskansa sig oproportionerliga förmåner som är ägnade att skapa djupnande sociala klyftor. I fallet med den offentliga sektorn ser vi försök till avledning av skattemedel genom kringgående av restriktioner kring hur de får användas.

 

4. MEDBORGAREN ÄR VIKTIG

Ordensföreningen ser det som en hörnsten för demokratin att statsskicket ska grundas på att medborgaren och staten ska spegla och representera varandra. Staten ska ”se medborgaren” som en vital bidragare till samhället. Genom utdelandet av ordnar för samhällsnyttiga prestationer erinras om detta i allmänhet och folkrepresentativitet i synnerhet. Om medborgaren förminskas uppstår politikerförakt.

 

5. HUR BELÖNA?

En orden som utdelas för individuella prestationer och som inte kan köpas för pengar skapar positiva föredömen bland medborgarna. Den nu rådande motbilden är den av en samhällselit i skuggan av ständig debatt om egoism och girighet.

Ordnar som belöningsform är kostnadseffektivt och positivt för staten, samhället och medborgaren. Ordnar lämnas tillbaka efter innehavarens död och cirkulerar. Därmed blir det ett kostnadseffektivt sätt att belöna.

Ordnar har ‘belöningskraft’ eftersom de innebär respekt och anseende för den belönade som fås av andra. Mot detta har vi specialförmåner enligt ovan som är en slags egoistisk ”egenbelöning” som ej nödvändigtvis kan kopplas till en belöningsvärd insats, anseende eller respekt.

 

9. NOBELPRISET OCH SVERIGE

Nobelpriset är Sveriges viktigaste varumärke och Sverige är värdland. Visserligen är priset och ordnar två helt olika saker. Skillnaden dem emellan ligger även framför allt i den bakomliggande belöningstanken och inställningen till urvalet av de människor som kan belönas:

I sitt testamente ger Alfred Nobel starkt eftertryck åt uppfattningen att ”skandinaver” ej får diskrimineras. Denna uppfattning som Nobel manifesterar är uttryck för hans syn, inte bara kring själva priset, utan vad han anser i allmänhet. Han ville nämligen att denna princip också skulle gälla för det pris som han instiftade.

I kontrast till detta ser vi svenska statens ogina attityd med ordensförbud och det önskvärda att endast utländska medborgare belönas. Ja, det är till och med så att svenskar är så icke-önskvärda att riksdagen fogat en markering att rätten att tilldelas ordnar även tillkommer ”statslösa”.

Ordensföreningen anser det vara belastande att Sverige som Nobelland har politiska företrädare som stöder belöningsdiskriminering gentemot egna medborgare – en diskriminering helt främmande för Alfred Nobel principiella inställning kring nationell diskriminering, alldeles oavsett skillnaderna i övrigt.

 

“Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.”

– Ur Alfred Nobels testamente skriven i Paris den 27 november 1895

 

10. SVERIGE AVVIKARE

Alla länder i vår västerländska kulturkrets delar ordnar till egna medborgare och utlänningar. Det är bara Sverige som gått längst i egendiskriminering. Det handlar om en slags märklig egenförnedring. Författaren Herman Lindqvist har t ex talat om existensen om en form av svensk ”sadonationalism” som ska gå ut på att bortförklara och förminska det positiva Sverige och svenskarna står för.

Ordensföreningen anser att det föreligger ett svårförståelig nationellt komplex karaktäriserat av en ”förlåt-att-vi-existerar”-mentalitet som verkar hämmande på Sveriges potential som nation. Egna insatser ska till varje pris sopas under mattan och bortförklaras för att inte råka ut för stigmat att vara ”mallig”. Ordensföreningen anser att behovet av socialpsykologisk forskning gör sig gällande med stor tyngd för att häva de negativa verkningarna av samhällshämmande attityder.

Ordensföreningen vill mynta begreppet ”medborgarvård” (jmf ”personalvård”. Staten ska uppmuntras till att aktivt värna om anknytningen till egna medborgare. I dag visar staten ett missriktat och politiskt korrekt överintresse för t ex ”medborgarskapsceremonier” för ”nysvenskar” på Nationaldagen. Ordensföreningen anser att svenska staten, förutom diskriminering beträffande ordnar, visar drag av ”empatiselektivitet”, dvs att bara om det finns en utländsk koppling kan svenska staten visa sig från sin bästa sida.

I ett läge där Sverige mer och mer engagerar sig internationellt i samarbeten på de militära och politiska områdena är det viktigt att medborgarna bär med sig och smälter in med attribut som är kännetecknande för vår kulturssfär.

Vid kungamiddagar bär t ex svenska statsråd ofta utländska ordnar – borde inte de ha svenska? Ordensföreningen anser att detta ger dålig image och att Sveriges företrädare profilerar vårt land som en ”underhuggarland” utan egenrespekt. Detta ter sig djupt frustrerande för många svenskar.

 

11. LÖNEKLYFTOR

Skillnaden mellan en VD-lön och en arbetarlön har åttadubblats enligt LO sedan 1980. Dessa klyftor fortsätter att galoppera iväg i oförminskad takt. Ordensföreningen sätter denna utveckling i samband med att socialdemokratin självt genom att avskaffa ordnar och kvarhålla förbudet gentemot svenskar, gynnat klyftor som nyskapas och fortsätter att utvecklas på basis av ett monenärt belöningsväsende. I själva verket kan de ekonomiska skillnaderna vara mycket större genom de bonuspaket och andra ekonomiska förmåner däribland bostäder och annat som tillkommer utöver lön.

Bitr. professorn Per Linus Siming vid Bocconi Universitetet i Italien har i en studie påvisat den nu avskaffade svenska vasaordens betydelse för ersättningsnivåerna för företagsledningar utan ordnar och jämfört dessa med företagsledningar där ledningar fick motta ordnar. Han fann att avsaknaden av ordnar jämfört med kontrollgruppen visade på väsentligt högre ersättningsnivåer. Studien refererades i ansedda The Economist (juli 2012). Ordensföreningen anser att svenska staten genom att inte dela ut ordnar, bidrar till att förmånsnivån i näringslivet i pengar räknat, på sikt kommer att löpa amok.

 

12. KUNGENS MEDALJER

Som nödlösning efter ordensavskaffandet 1975 utdelas H.M. Konungens medalj – fd hovmedaljen. Antalet medaljer är dock försvinnande litet jämfört med statistiken för åren närmast före ordensavskaffandet.

 

13. ORDENSMOTSTÅNDARNA 1 – JANTELAGEN

Jantelagen (norska och danska: Janteloven) är en uppdiktad lag formulerad av Aksel Sandemose i boken En flykting korsar sitt spår (1933). Aksel Sandemose skrev på norska (riksmål), men växte upp i danska Nykøbing Mors, en stad han i boken kallade Jante, därav namnet ”Jantelagen”.

Jantelagen formulerar i ord den oskrivna lag, som säger att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än andra på något sätt. Jantelagen kopplas till kulturen på många platser i Skandinavien (Källa: Wikipedia).

Ordensmotståndarnas argument bottnar ofta i en slags maskerad jantighet – ett behov av att trycka ned andra människor och stöpa dem i deras egna begränsade form.

 

14. ORDENSMOTSTÅNDARNA 2 – SVENSKA AVUNDSJUKAN

Många av våra vanligaste föreställningar uppvisar en anmärkningsvärd kontinuitet (t ex den om den svenska avundsjukan, belagd i skrift redan på 1400-talet (Källa: Wikipedia).

 

“Efter att ha bott i USA måste jag nog säga att det verkar (tyvärr) som om den sk. “Svenska avundsjukan” och jantelagen existerar. Sverige är ett mer homogent samhälle där det är villa, volvo och vovve som gäller. Inte för att det är något fel med det i sig, det bara det att i Sverige sticker inte många människor direkt ut, utan man är helt enkelt som “alla andra” och det är också det som är målet för de flesta. Ingen ska tro att dem är nåt. Allt och alla ska vara på ett visst sätt, annars uppfattas man som konstig eller mallig. Jag skulle vilja påstå att Svenskar helt enkelt är mer negativa än t.ex. Amerikanare.”

– Svensk kvinna bosatt I USA på bloggen MyLifeAfterSweden.Com

 

Konstaterande och profetia av ärkebiskop Johannes Magnus (1488-1544), Riddarholmskyrkan, Stockholm:

”Sex ha orsakerna till olyckorna I Sverige varit, äro och skola vara: 1. Egennytta, 2. Dolskt hat, 3. Förakt för lagarna, 4. Liknöjdhet för det allmänna bästa, 5. Tanklöst gynnande av utlänningar, 6. Inrotad avundsjuka mot landsman.”

 

15. ORDENSMOTSTÅNDARNA 3 – Andra argument

Ordnar är enligt ordensmotståndare:

“Lullull”

“Tillhör en förgången tid”

“Ojämlikt”

”Symbol för klassamhället”

 

Ordenföreningen:

Ordnar förekommer över hela världen och inom alla statsskick, monarkier och republiker. Ingenting visar att ordnar skulle tillhöra en förgången tid.

Ordnar bär på tradition, prestige och status. De tillhör det historiska kulturarvet.

Alla kan inte göra exceptionella insatser och alla kan inte få ordnar.

Samhället och dess medborgare drar nytta av enskildas insatser utöver det vanliga.

______________________________________________________

*Adolf Hitler förbjöd i lag tyska medborgare att tilldelas Nobelpriset enligt Nobelstiftelsen.

 

(2) Irland och Schweiz har inget ordensväsendet vare sig beträffande egna eller utländska medborgare. De har andra historiska bevekelsegrunder för detta än Sverige, och någon diskriminering förekommer ej.